Strona 1 z 2  > >>


Krakowskie bożnice na Kazimierzu stanowią wyjątkowy i jedyny w Polsce zespół świątyń żydowskich.

Najokazalszą barokową świątynią w getcie kazimierskim jest bóżnica Izaaka, usytuowana w zachodniej części miasta żydowskiego, którego teren po raz trzeci powiększony został w 1608 r.

Bóżnica Remu, jest obok Starej Synagogi najbardziej znaną bóżnicą w dawnym mieście żydowskim na Kazimierzu w Krakowie. Jest bowiem związana z postacią Mojżesza Isserlesa Remu (Remuh, zm. 1572), sławnego i wybitnego talmudysty, „rektora” i rabina krakowskiego.

Witraże o tematyce żydowskiej są rzadkością. Upoważnia to do bliższego zajęcia się wyjątkowym ich zespołem, wręcz unikatowym, jaki zachował się w synagodze Templum w Krakowie.


Krakowskie bóżnice, szczególnie Stara Synagoga oraz bóżnica Remu i położony przy niej cmentarz, są bardzo często odwiedzane przez licznych turystów żydowskiego pochodzenia. Nigdy jednak, aż do bieżącego roku, zabytki żydowskie na Kazimierzu nie zostały włączone jako jeden z punktów sesji czy konferencji naukowej.

 

Generated in 0.079315 seconds by CMS Made Simple using 33 SQL queries and 4943720 bytes of memory (peak memory usage was 5681376)

Debug: (0.00054799999999999) - (usage: 462496) - (peak: 464368)
loading smarty
Debug: (0.00069199999999997) - (usage: 538880) - (peak: 540416)
loading adodb
Debug: (0.00079800000000002) - (usage: 570912) - (peak: 573560)
loading page functions
Debug: (0.00086199999999997) - (usage: 578224) - (peak: 590000)
loading content functions
Debug: (0.00095000000000001) - (usage: 656144) - (peak: 658760)
loading translation functions
Debug: (0.001004) - (usage: 658856) - (peak: 675416)
loading events functions
Debug: (0.001048) - (usage: 667136) - (peak: 678032)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001126) - (usage: 672360) - (peak: 686320)
done loading files
Debug: (0.00447) - (usage: 1032056) - (peak: 1043088)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.005454) - (usage: 1060520) - (peak: 1067792)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.006609) - (usage: 1123944) - (peak: 1153016)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.00683) - (usage: 1166584) - (peak: 1196208)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.007117) - (usage: 1341304) - (peak: 1364144)
Debug: (0.008175) - (usage: 1344640) - (peak: 1380760)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.008217) - (usage: 1342272) - (peak: 1384440)
Debug: (0.009022) - (usage: 1511880) - (peak: 1530736)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.009181) - (usage: 1636056) - (peak: 1651168)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.010746) - (usage: 1928280) - (peak: 1947568)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.010918) - (usage: 2050136) - (peak: 2068160)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.012115) - (usage: 2518720) - (peak: 2665552)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.012888) - (usage: 2685808) - (peak: 2806096)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.013379) - (usage: 2824584) - (peak: 2930712)
Debug: (0.015273) - (usage: 2837168) - (peak: 2947432)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.015901) - (usage: 2835256) - (peak: 2962616)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.016713) - (usage: 3016008) - (peak: 3107544)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.017207) - (usage: 3145704) - (peak: 3226864)
Debug display of 'End of include':(0.017267) - (usage: 3140144) - (peak: 3243584)
Debug: (0.018381) - (usage: 3186240) - (peak: 3266080)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'boznice-2' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.01875) - (usage: 3283392) - (peak: 3348848)
load from data is loading properties
Debug: (0.019505) - (usage: 3290968) - (peak: 3365632)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.020449) - (usage: 3333232) - (peak: 3398312)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.021782) - (usage: 3879168) - (peak: 3932656)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.026869) - (usage: 3871560) - (peak: 4169648)
Debug display of 'starting tree':(0.026891) - (usage: 3872528) - (peak: 4169648)
Debug: (0.027875) - (usage: 3875448) - (peak: 4169648)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.02793) - (usage: 3873512) - (peak: 4169648)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.028165) - (usage: 3955848) - (peak: 4169648)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.028178) - (usage: 3949480) - (peak: 4169648)
Debug: (0.02937) - (usage: 3968992) - (peak: 4169648)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.030066) - (usage: 4216608) - (peak: 4322144)
Debug: (0.031482) - (usage: 4248080) - (peak: 4339728)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.03303) - (usage: 4549864) - (peak: 4658392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.034029) - (usage: 4653576) - (peak: 4736744)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.034827) - (usage: 4723728) - (peak: 4800880)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.040484) - (usage: 4767560) - (peak: 5083360)
Debug: (0.04055) - (usage: 4763832) - (peak: 5083360)
start global_content_get_template
Debug: (0.041501) - (usage: 4805192) - (peak: 5083360)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.041566) - (usage: 4801640) - (peak: 5083360)
end global_content_get_template
Debug: (0.041581) - (usage: 4802160) - (peak: 5083360)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.041594) - (usage: 4802432) - (peak: 5083360)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.04211) - (usage: 4804952) - (peak: 5083360)
Debug: (0.042811) - (usage: 4812912) - (peak: 5083360)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.043909) - (usage: 4822576) - (peak: 5083360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (119,81,65,64,67,66,68,94) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.047184) - (usage: 4872472) - (peak: 5083360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY content_id
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.052121) - (usage: 5093744) - (peak: 5518128)
Debug: (0.055122) - (usage: 5137568) - (peak: 5518128)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Krakowskie bożnice') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:26:23') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:26:23')) LIMIT 1
Debug: (0.059572) - (usage: 5178624) - (peak: 5518128)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Krakowskie bożnice') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:26:23') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:26:23')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.060319) - (usage: 5193752) - (peak: 5518128)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '63' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.061512) - (usage: 5206880) - (peak: 5608760)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '59' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.062637) - (usage: 5212632) - (peak: 5614632)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '55' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.063655) - (usage: 5218568) - (peak: 5618600)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '50' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.064745) - (usage: 5220752) - (peak: 5623352)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '34' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.065906) - (usage: 5222448) - (peak: 5629704)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Krakowskie bożnice') ORDER by hierarchy
Debug: (0.067493) - (usage: 5229880) - (peak: 5629704)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='3' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:26:23')) AND status = 'published'
Debug: (0.068605) - (usage: 5247672) - (peak: 5629704)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.06936) - (usage: 5250280) - (peak: 5629704)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.078703) - (usage: 5259424) - (peak: 5681376)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.079173) - (usage: 5234224) - (peak: 5681376)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.079227) - (usage: 5235352) - (peak: 5681376)
calling module Gallery from event ContentPostRender