Menora - najstarszy na świecie typ świecznika

 

Historia powstania tego świecznika ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Księga Wyjścia podaje, że w okresie kiedy Mojżesz wprowadził Żydów do Ziemi Obiecanej „... Pan nakazał aby Becalel, syn Uriego, wykonał z jednej bryły złota menorę...” (Exodus c. XXXI, v. I-V), świecznik który miał być przeznaczony do Przybytku Mojżeszowego. Wraz z Arką Przymierza został ustawiony w Świątyni Jerozolimskiej. Becalel uważany jest do dziś, za pierwszego na świecie rzemieślnik-artystę. Menora uważana za symbol Narodu Wybranego „... który miał przez Jahwe świecić światłem znajomości Boga i promieniować wśród ciemności pogaństwa”.

Najstarszy i jedyny wizerunek menory zachował się na Łuku Triumfalnym Tytusa w Rzymie. Gdy w 70 r. n.e. rzymianie zniszczyli Świątynię Jerozolimską musieli zrabować różne cenne przedmioty. Arka Przymierza zaginęła, nie odnaleziono jej do dziś (choć jest kilka sugestii naukowców na ten temat), natomiast na Łuku wyrzeźbiono okazałą menorę – siedmioramienny świecznik na wysokiej podstawie.

Znaczenie menory związane było z wierzeniami ludów zamieszkujących na Bliskim Wschodzie. W czasie wykopalisk archeologicznych prowadzonych na początku XX wieku na terenach objętych przez kulturę babilońską, rzymską, czy bizantyńską, a zamieszkiwanych przez Izraelitów odnaleziono fragmenty mozaiki, posadzki oraz stele grobowe z przedstawieniem menory. Często pod półkolistymi ramionami świecznika umieszczano gałązkę oliwną lub drzewko, ukazywało to, że w świeczniku palono oliwę. Była więc oliwa najważniejszym czynnikiem (podstawą) światła i życia. Z czasem ukształtowały się pewne różnice w tłumaczeni genezy kompozycji siedmioramiennego świecznika żydowskiego i kandelabrów na siedem świec w kościołach chrześcijańskich, do których już w pierwszych wiekach przeniknął ten typ.

Jak podaje literatura naukowa, wiadomość o siedmioramiennym kandelabrze na świece spotykamy w roku 782, a był wzorowany na świeczniku jerozolimskim. Charakterystyczny kształt polegał na tym, że sześć półkolistych ramion zakończonych było w jednej linii poziomej, początkowo na ich zakończeniu wraz z trzonem, alby było siedem świateł umieszczano pojemniki na oliwę. Z czasem nakładano świece.

Funkcja tego świecznika – co należy podkreślić – miała bardzo ważne znaczenie symboliczne, dla Izraelitów wyrażał siedem oczu Jahwe, które obejmowały cały świat, u katolików symbolizowały siedem darów Ducha Świętego. W konkluzji menorę określano mianem Drzewa Życia(Lebensbaum), ale także stanowiła symbol wiecznego światła.

Menora przetrwała przez średniowiecze oraz epokę Odrodzenia, w malarstwie miniaturowym, którym zdobiono rękopisy, inkunabuły, Biblie. Przedstawiano także wyposażenie Świątyni Jerozolimskiej, Arkę przymierza z aniołami (cheruby), tablice Dekalogu, postaci arcykapłanów itd.

Z końca XV wieku zachował się w sławnej Kronice Świata Schedla z 1490 r. starannie, szczegółowo wykonany rysunek menory, której trzon wspiera się na wysokim trójnogu. W późniejszych epokach w kościołach katolickich nie zachowały się siedmioramienne świeczniki jerozolimskie, wprowadzono bowiem okazałe kandelabry, wieloświecowe ozdobne świeczniki, żyrandole, lichtarze. Ale na terenie naszej parafii w skromnym wnętrzu kościoła oo. Zmartwychwstańców w Krakowie w zwieńczeniu głównego ołtarza możemy podziwiać wyrzeźbioną menorę. Jest to dowód zachowanej trwałej tradycji w kościele katolickim – przecież pierwsi judeochrześcijanie przyjęli swoje obrzędy ze stosowanych w Świątyni Jerozolimskiej.

 

 


 

Generated in 0.051981 seconds by CMS Made Simple using 22 SQL queries and 4767296 bytes of memory (peak memory usage was 5400984)

Debug: (0.000511) - (usage: 462456) - (peak: 464312)
loading smarty
Debug: (0.000663) - (usage: 538800) - (peak: 540384)
loading adodb
Debug: (0.000801) - (usage: 570824) - (peak: 573456)
loading page functions
Debug: (0.000892) - (usage: 578128) - (peak: 589984)
loading content functions
Debug: (0.000981) - (usage: 656048) - (peak: 658848)
loading translation functions
Debug: (0.001021) - (usage: 658760) - (peak: 675504)
loading events functions
Debug: (0.001058) - (usage: 667016) - (peak: 677936)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.00113) - (usage: 672240) - (peak: 686200)
done loading files
Debug: (0.004553) - (usage: 1031944) - (peak: 1042976)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.005376) - (usage: 1060408) - (peak: 1067752)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.006573) - (usage: 1123832) - (peak: 1152736)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.006784) - (usage: 1166472) - (peak: 1196096)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.007065) - (usage: 1341192) - (peak: 1364032)
Debug: (0.007562) - (usage: 1344528) - (peak: 1380648)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.007617) - (usage: 1342160) - (peak: 1384328)
Debug: (0.008426) - (usage: 1511768) - (peak: 1530624)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.008609) - (usage: 1635944) - (peak: 1651056)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.010299) - (usage: 1928168) - (peak: 1947400)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.010506) - (usage: 2050024) - (peak: 2067992)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.011733) - (usage: 2518608) - (peak: 2665376)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.012458) - (usage: 2685664) - (peak: 2805776)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.012966) - (usage: 2824416) - (peak: 2930472)
Debug: (0.015299) - (usage: 2837000) - (peak: 2947192)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.015788) - (usage: 2835088) - (peak: 2962376)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.016595) - (usage: 3015784) - (peak: 3107248)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.017121) - (usage: 3145472) - (peak: 3226504)
Debug display of 'End of include':(0.017184) - (usage: 3139912) - (peak: 3243224)
Debug: (0.018312) - (usage: 3185992) - (peak: 3265632)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'manora' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.018689) - (usage: 3283144) - (peak: 3348832)
load from data is loading properties
Debug: (0.019618) - (usage: 3290720) - (peak: 3365616)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '82'
Debug: (0.020633) - (usage: 3337072) - (peak: 3402224)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.021787) - (usage: 3883064) - (peak: 3936464)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.02697) - (usage: 3875488) - (peak: 4172328)
Debug display of 'starting tree':(0.026997) - (usage: 3876456) - (peak: 4172328)
Debug: (0.027483) - (usage: 3879376) - (peak: 4172328)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.027552) - (usage: 3877440) - (peak: 4172328)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.027797) - (usage: 3959808) - (peak: 4172328)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.02781) - (usage: 3953440) - (peak: 4172328)
Debug: (0.028346) - (usage: 3972952) - (peak: 4172328)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.02914) - (usage: 4220552) - (peak: 4326160)
Debug: (0.029776) - (usage: 4248440) - (peak: 4342560)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.030991) - (usage: 4553296) - (peak: 4660264)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.03217) - (usage: 4854472) - (peak: 4961256)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.033233) - (usage: 4957800) - (peak: 5040504)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.033795) - (usage: 4995008) - (peak: 5069840)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.03983) - (usage: 5038816) - (peak: 5353760)
Debug: (0.039908) - (usage: 5035088) - (peak: 5353760)
start global_content_get_template
Debug: (0.040542) - (usage: 5076464) - (peak: 5353760)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.040647) - (usage: 5072904) - (peak: 5353760)
end global_content_get_template
Debug: (0.040667) - (usage: 5073424) - (peak: 5353760)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.040681) - (usage: 5073696) - (peak: 5353760)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.04123) - (usage: 5076216) - (peak: 5353760)
Debug: (0.041995) - (usage: 5084184) - (peak: 5353760)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00005' LIMIT 1
Debug: (0.042636) - (usage: 5092584) - (peak: 5353760)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '109'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.046372) - (usage: 5072240) - (peak: 5392224)
Debug: (0.051336) - (usage: 5084256) - (peak: 5400984)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.051853) - (usage: 5057768) - (peak: 5400984)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.051908) - (usage: 5058896) - (peak: 5400984)
calling module Gallery from event ContentPostRender