Strona 1 z 2  > >>

Niniejszy tekst jest fragmentem pierwszego rozdziału książki pt. Zabytki judaistyczne w muzeach polskich, przygotowanej na zlecenie Wydawnictwa „ARKADY” w Warszawie dn. 15.I.1979 r.

Ponieważ nastąpiły zasadnicze zmiany nastawienia do tematyki żydowskiej w Polsce, Wydawnictwo rozwiązało umowę (mam zachowany dokument).


„...nie bez szczególnego wyroku Opatrzności
lud ten od wieków siedzi w Polsce i los jego
ściśle jest związany z losem narodu polskiego.”
(A. Mickiewicz)


Mówiąc o zbiorach judaików, w krajach socjalistycznych mamy przede wszystkim na myśli ogólnie znane, zasobne w zabytki eksponowane w kilku synagogach, Żydowskie Muzeum w Pradze.

Nieznane judaika w zbiorach muzealnych

W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które cechuje wielowątkowość tematyczna w gromadzonych zasobach, poważną pozycję stanowią wyroby rzemiosła artystycznego.

 

Generated in 0.114277 seconds by CMS Made Simple using 40 SQL queries and 5055064 bytes of memory (peak memory usage was 5766232)

Debug: (0.001334) - (usage: 462528) - (peak: 464384)
loading smarty
Debug: (0.001618) - (usage: 538872) - (peak: 540456)
loading adodb
Debug: (0.001799) - (usage: 570896) - (peak: 573528)
loading page functions
Debug: (0.002022) - (usage: 578200) - (peak: 590056)
loading content functions
Debug: (0.002235) - (usage: 656120) - (peak: 658920)
loading translation functions
Debug: (0.002354) - (usage: 658832) - (peak: 675576)
loading events functions
Debug: (0.002436) - (usage: 667088) - (peak: 678008)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.002569) - (usage: 672312) - (peak: 686272)
done loading files
Debug: (0.006857) - (usage: 1032032) - (peak: 1043088)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.007795) - (usage: 1060496) - (peak: 1067800)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.009029) - (usage: 1123920) - (peak: 1152984)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.009327) - (usage: 1166560) - (peak: 1196344)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.009827) - (usage: 1341272) - (peak: 1364272)
Debug: (0.010785) - (usage: 1344608) - (peak: 1380888)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.010826) - (usage: 1342240) - (peak: 1384568)
Debug: (0.011809) - (usage: 1511848) - (peak: 1530864)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012071) - (usage: 1636016) - (peak: 1651288)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.013861) - (usage: 1928256) - (peak: 1947648)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.014123) - (usage: 2050112) - (peak: 2068240)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.015795) - (usage: 2518712) - (peak: 2665544)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.016658) - (usage: 2685760) - (peak: 2806048)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.017317) - (usage: 2824512) - (peak: 2930680)
Debug: (0.019137) - (usage: 2837096) - (peak: 2947400)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.019904) - (usage: 2835184) - (peak: 2962584)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.020873) - (usage: 3015936) - (peak: 3107512)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.021474) - (usage: 3145632) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.021547) - (usage: 3140072) - (peak: 3243552)
Debug: (0.02236) - (usage: 3186176) - (peak: 3266128)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'muzealnictwo' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.022813) - (usage: 3283352) - (peak: 3349064)
load from data is loading properties
Debug: (0.023312) - (usage: 3290920) - (peak: 3365848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.024209) - (usage: 3333168) - (peak: 3398624)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.025811) - (usage: 3879152) - (peak: 3932664)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.042778) - (usage: 3871560) - (peak: 4169488)
Debug display of 'starting tree':(0.042854) - (usage: 3872528) - (peak: 4169488)
Debug: (0.043617) - (usage: 3875448) - (peak: 4169488)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.043802) - (usage: 3873512) - (peak: 4169488)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.044558) - (usage: 3955816) - (peak: 4169488)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.044606) - (usage: 3949448) - (peak: 4169488)
Debug: (0.046181) - (usage: 3968960) - (peak: 4169488)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.048493) - (usage: 4216560) - (peak: 4322944)
Debug: (0.050472) - (usage: 4244008) - (peak: 4339344)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.053948) - (usage: 4515552) - (peak: 4618552)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.057177) - (usage: 4817128) - (peak: 4924888)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.059259) - (usage: 4920824) - (peak: 5003872)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.060888) - (usage: 4991000) - (peak: 5067960)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.071664) - (usage: 5034832) - (peak: 5350320)
Debug: (0.07179) - (usage: 5031104) - (peak: 5350320)
start global_content_get_template
Debug: (0.073178) - (usage: 5072472) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.073295) - (usage: 5068912) - (peak: 5350320)
end global_content_get_template
Debug: (0.07332) - (usage: 5069432) - (peak: 5350320)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.073341) - (usage: 5069704) - (peak: 5350320)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.074043) - (usage: 5072224) - (peak: 5350320)
Debug: (0.074969) - (usage: 5080200) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.076085) - (usage: 5089248) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.077154) - (usage: 5094280) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.078278) - (usage: 5098856) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.079379) - (usage: 5103360) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.08042) - (usage: 5107960) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.081467) - (usage: 5112496) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.082504) - (usage: 5117048) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.083561) - (usage: 5125352) - (peak: 5350320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.087714) - (usage: 5095648) - (peak: 5412016)
Debug: (0.090556) - (usage: 5139472) - (peak: 5412016)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Muzealnictwo') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 23:53:34') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:53:34')) LIMIT 1
Debug: (0.094613) - (usage: 5194144) - (peak: 5412016)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Muzealnictwo') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 23:53:34') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:53:34')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.095439) - (usage: 5209240) - (peak: 5412016)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '67' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.096769) - (usage: 5222904) - (peak: 5556840)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '58' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.097836) - (usage: 5228744) - (peak: 5561560)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '52' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.09875) - (usage: 5234600) - (peak: 5565688)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '48' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.099628) - (usage: 5236688) - (peak: 5570136)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '30' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.100684) - (usage: 5238504) - (peak: 5572072)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Muzealnictwo') ORDER by hierarchy
Debug: (0.101394) - (usage: 5245936) - (peak: 5572072)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='9' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:53:34')) AND status = 'published'
Debug: (0.102478) - (usage: 5263696) - (peak: 5572072)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.103005) - (usage: 5265800) - (peak: 5572072)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.113504) - (usage: 5369544) - (peak: 5766232)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.114106) - (usage: 5345608) - (peak: 5766232)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.114172) - (usage: 5346736) - (peak: 5766232)
calling module Gallery from event ContentPostRender