Balsaminka rys. E.A.Sadkowski

Bożnica w Przedborzu poł. XVIII w.

   

 

Srebra synagogalne tematem pracy doktorskiej

Recenzja pracy doktorskiej Izabelli Rejduch-Samkowej, napisana przez prof. dr hab. Szymon Datner z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,  opublikowana w „Fołks -Sztyme”  w 1980 r.

 

Latem ubiegłego roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Izabelli Rejduch Samkowej pt. „Judaika w złotnictwie polskim czasów nowożytnych (srebra synagogalne)”. Praca, którą w IS PAN kierował prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, uzyskała wysoką ocenę wszystkich trzech recenzentów (ks. prof. dr hab. Janusz Pasierb, doc. dr hab. Jerzy Kowalczyk, doc. dr hab. Szymon Datner). Obrona pracy, doskonale napisany autoreferat stanowiły – dodatkowo – udokumentowanie głębokiej wiedzy Pani Izabelli, Polki z Krakowa, w zakresie specyficznej tematyki naukowej, do której rzadko sięgała myśl badawcza.

Przedmiotem zainteresowania Autorki stały się srebra synagogalne, nieliczne pozostałości sztuki i kultury materialnej wymordowanego narodu żydowskiego w Europie; w szczególności „judaika” polskie. Do przedmiotów żydowskiej sztuki sakralnej objętych badaniami Doktorantki należały m.in.: ozdoby Tory jak korony (keter), granaty (rimmon), blachy z 10-em przykazań (tass), rączki (wskazówki) używane przy czytaniu Tory (Jad), dalej Arka Przymierza (Aron Hakodesz) mieszcząca zwoje Tory i jej zasłony (kapporety i parochety), megille (małe zwoje np. Megilla Estery), oprawy modlitewników (Siddurów i Machzorów), bessaminki („balsaminki” zawierające wonności), świeczniki 7-ramienne (godło żydowskie) i 8-ramienne (chanukowe), lampki chanukowe, puchary (kos), naczynka na etrog, tace i noże używane przy obrzezaniu, klamry do pasa na Jom Kippur i in.

Jest rzeczą arcyciekawą, pikantną i... godną pochwały, że Autorka na wszystkich kartach swej obszernej pracy (183 str.) zachowała dla omawianych i badanych przedmiotów sakralnych („judaików”) oryginalną terminologię hebrajską zadawalając się jednorazowym zwięzłym opisem w języku polskim.

Dla wygody czytelnika praca zaopatrzona została – nota bene – słowniczkiem najczęściej używanych terminów hebrajskich, które przydadzą się i wielu Żydom mającym „blade pojęcie” – o ile w ogóle jakiekolwiek – o swej żydowskiej sztuce sakralnej.

Praca Pani dr Izabelli Rejduch Samkowej to studium szczegółowe i wyczerpujące temat, dowód znacznego, rzetelnego i długotrwałego nakładu pracy, dzieło, które prawdopodobnie nie powiedziało ostatniego słowa w swej dziedzinie badawczej, lecz stanowiące, w mym odczuciu, solidną podstawę dla obszernej syntezy w przyszłości. Pracę tą poprzedziły mniejsze, cząstkowe prace Autorki z tej samej lub pokrewnej dziedziny. Integralną część dzieła stanowi ponad 200 fotogramów omawianych przedmiotów sakralnych, plon wieloletniej pracy, fotogramów przedmiotów zebranych z całej Europy, głównie z Polski, często unikalnych, nie istniejących, zniszczonych przez wojnę. Ich ukazanie ogółowi, w Krakowie, Warszawie etc. w formie wystawy, winno być traktowane jako sprawa pilna i wielkiej wagi.

Studium pracy wzbudziło odczucia nie tylko intelektualnej natury. „Bessaminka” (w jidisz: „bsumim-biksl”) widzę jak w sobotę wieczór w każdej (?) rodzinie żydowskiej głowa domu otoczony domownikami odprawia „hawdalę” (hawdulę) – dosł. „oddzielenie” świętej soboty od dnia (wieczoru) powszedniego, zapala świece i wącha wonności z bessaminki, jak wszystkie ręce wyciągają się ku światłu, jak kolejno bessaminka krąży z rąk do rąk przestrzegając starszeństwa. Jak matka, pani domu z łagodnym uśmiechem obejmuje wzrokiem, szczęśliwa, córy i synów. Jak...

Dzięki Uczelni, dzięki Profesorom za życzliwość i pomoc przy narodzinach Dzieła i za jego życzliwą ocenę. Dzięki dr Izabelli Rejduch Samkowej za pietyzm okazany nie tylko szacownym martwym przedmiotom Sztuki.

Vivat Academia, vivat Professores, vivat Dr Izabella Rejduch-Samkowa.

No i... vivat sequentes.

 

prof. dr hab. Szymon Datner

 

 


 

Generated in 0.077338 seconds by CMS Made Simple using 23 SQL queries and 4792936 bytes of memory (peak memory usage was 5392600)

Debug: (0.00075799999999993) - (usage: 462664) - (peak: 464536)
loading smarty
Debug: (0.00091599999999992) - (usage: 539040) - (peak: 540576)
loading adodb
Debug: (0.001023) - (usage: 571064) - (peak: 573696)
loading page functions
Debug: (0.001112) - (usage: 578368) - (peak: 590224)
loading content functions
Debug: (0.0012259999999999) - (usage: 656296) - (peak: 659048)
loading translation functions
Debug: (0.001304) - (usage: 659008) - (peak: 675704)
loading events functions
Debug: (0.001351) - (usage: 667288) - (peak: 678320)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001435) - (usage: 672512) - (peak: 686472)
done loading files
Debug: (0.005208) - (usage: 1032216) - (peak: 1043248)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.006594) - (usage: 1060680) - (peak: 1068024)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.008258) - (usage: 1124104) - (peak: 1153008)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.008647) - (usage: 1166744) - (peak: 1196368)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.0091639999999999) - (usage: 1341472) - (peak: 1364408)
Debug: (0.01084) - (usage: 1344808) - (peak: 1380952)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.010895) - (usage: 1342440) - (peak: 1384632)
Debug: (0.012074) - (usage: 1512056) - (peak: 1531048)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012295) - (usage: 1636224) - (peak: 1651472)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.014006) - (usage: 1928472) - (peak: 1947704)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.014223) - (usage: 2050328) - (peak: 2068296)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.015621) - (usage: 2518904) - (peak: 2665736)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.016394) - (usage: 2685952) - (peak: 2806112)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.016934) - (usage: 2824720) - (peak: 2930760)
Debug: (0.019618) - (usage: 2837304) - (peak: 2947480)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.020554) - (usage: 2835392) - (peak: 2962664)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.021444) - (usage: 3016144) - (peak: 3107592)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.021963) - (usage: 3145832) - (peak: 3226904)
Debug display of 'End of include':(0.022026) - (usage: 3140272) - (peak: 3243624)
Debug: (0.023498) - (usage: 3186400) - (peak: 3266120)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'recenzja-pracy-doktorskiej' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.023887) - (usage: 3283624) - (peak: 3349328)
load from data is loading properties
Debug: (0.024969) - (usage: 3291168) - (peak: 3366112)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '88'
Debug: (0.02613) - (usage: 3337840) - (peak: 3403136)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '22' LIMIT 1
Debug: (0.02798) - (usage: 3883952) - (peak: 3937632)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.033636) - (usage: 3880120) - (peak: 4179440)
Debug display of 'starting tree':(0.033669) - (usage: 3881088) - (peak: 4179440)
Debug: (0.035658) - (usage: 3884008) - (peak: 4179440)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.035745) - (usage: 3882072) - (peak: 4179440)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.036023) - (usage: 3964432) - (peak: 4179440)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.036036) - (usage: 3958064) - (peak: 4179440)
Debug: (0.038831) - (usage: 3977552) - (peak: 4179440)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.039722) - (usage: 4225168) - (peak: 4335104)
Debug: (0.042972) - (usage: 4253056) - (peak: 4351504)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.046507) - (usage: 4557904) - (peak: 4669152)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.050294) - (usage: 4859080) - (peak: 4969880)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.053495) - (usage: 4962784) - (peak: 5048872)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.060038) - (usage: 5042960) - (peak: 5361336)
Debug: (0.060128) - (usage: 5039232) - (peak: 5361336)
start global_content_get_template
Debug: (0.063356) - (usage: 5080584) - (peak: 5361336)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.063456) - (usage: 5077024) - (peak: 5361336)
end global_content_get_template
Debug: (0.063477) - (usage: 5077544) - (peak: 5361336)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.063492) - (usage: 5077816) - (peak: 5361336)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.064058) - (usage: 5078376) - (peak: 5361336)
start global_content_get_template
Debug: (0.067587) - (usage: 5084984) - (peak: 5361336)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'boznica' LIMIT 1
Debug: (0.067671) - (usage: 5082264) - (peak: 5361336)
end global_content_get_template
Debug: (0.067689) - (usage: 5082704) - (peak: 5361336)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.068369) - (usage: 5089200) - (peak: 5361336)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'boznica' LIMIT 1
Debug: (0.068419) - (usage: 5085720) - (peak: 5361336)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.06898) - (usage: 5084568) - (peak: 5361336)
start global_content_get_template
Debug: (0.070233) - (usage: 5091176) - (peak: 5361336)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'Banery' LIMIT 1
Debug: (0.07029) - (usage: 5087184) - (peak: 5361336)
end global_content_get_template
Debug: (0.070305) - (usage: 5087624) - (peak: 5361336)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.070317) - (usage: 5087896) - (peak: 5361336)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.070722) - (usage: 5089840) - (peak: 5361336)
start global_content_get_template
Debug: (0.071253) - (usage: 5096448) - (peak: 5361336)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'linki' LIMIT 1
Debug: (0.071305) - (usage: 5092456) - (peak: 5361336)
end global_content_get_template
Debug: (0.071318) - (usage: 5092896) - (peak: 5361336)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.071336) - (usage: 5093680) - (peak: 5361336)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.076668) - (usage: 5109320) - (peak: 5392600)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '22'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.0772) - (usage: 5083608) - (peak: 5392600)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.077255) - (usage: 5084736) - (peak: 5392600)
calling module Gallery from event ContentPostRender